Polityka prywatności

 1. Niepubliczne Przedszkole „ZABAWA” Michał Kakol jest administratorem Pani/Pana
  danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą
  umową.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
  sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
  podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
  osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy
pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję
otrzymywaną od klientów, firmy zajmujące się utylizacją dokumentacji, firmy
archiwizujące dokumenty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
   obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
   umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
   b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
   c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
   podatkowych lub rachunkowych);
  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na
   podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia
   sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do
   czasu jej odwołania.

  7. Niepubliczne Przedszkole „ZABAWA” Michał Kakol nie będzie przekazywać
  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
  dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
  przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest
  obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane